Algemene Voorwaarden

Algemene levering/Inkoop voorwaarden van Private Security Solutions modelovereenkomst nummer: 90815120475.

Van Private Security Solutions gevestigd te Nicolaas Beetsstraat 56, 3117 ST te Schiedam, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 66038677 en alle aan haar gelieerde eenmanszaken of Besloten vennootschappen (BV), hierna te noemen: “opdrachtgever”.

Deel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities:
1.In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

“opdrachtgever”: De partij(en) die met opdrachtnemer een overeenkomst is (zijn) aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

“opdrachtnemer”: Het bedrijf dat de beveiligingsdiensten dan wel training-, advies-, recherche- of schade onderzoeksdiensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en verricht.

Overeenkomst: De raam en opdracht overeenkomst tot dienstverlening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarvan deze algemene levering/ inkoop voorwaarden deel van uitmaken.

Alarmopvolging: Het doorgeven van de door de alarmcentrale ontvangen alarmmelding aan de door opdrachtgever aangegeven personen en/of instanties, en indien overeengekomen , het op verzoek van opdrachtgever ter plaatse instellen van een onderzoek naar de oorzaak van een alarmmelding.

Beveiligingsdiensten: Alle vormen van dienstverlening door opdrachtnemer die begrepen worden onder de reikwijdte van de WPBR.

Diensten en/of dienstverlening: De door opdrachtnemer te verrichte diensten zoals blijkt uit de door partijen gesloten overeenkomst.

Crowdmanagement: Het systematisch plannen en het sturing geven aan het ordelijk verloop van gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen.

Evenementen en horeca beveiliging: Beveiligingsdiensten door opdrachtnemer en haar personeel dat is gestationeerd in of bij een evenement of horeca gelegenheid.

Evenement: Een publiekstoegankelijke gebeurtenis, die plaatsvind op een vooraf bekende, afgebakende locatie, waarvoor de betrokken opdrachtgever op grond van de APV een evenementen vergunning heeft verleend, dan wel plaatsvind in een inrichting, waarop een milieuvergunning rust, op grond van artikel 8:1 van de wet milieubeheer, en deze vergunning het organiseren van een evenement toelaat.

Externe alarmcentrale: De door opdrachtnemer benutte en aangewezen Alarmcentrale voor derde.

Mobiele Surveillance: Beveiligingsdienst door surveillanten van opdrachtnemer die niet gestationeerd zijn in of bij een object, die bestaat uit bezoeken en het controleren van het object, al dan niet met een surveillance auto.

Object: Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de dienstverlening betrekking heeft een en ander in de ruimste zin des woords.

Objectbeveiliging: Beveiligingsdiensten door opdrachtnemer of haar personeel, dat is gestationeerd in of bij het object.

Persoonsbeveiliging: Het beveiligen middels manbewaking van personen die te maken hebben met een high risk dreiging of personen die om een andere reden de behoefte hebben om gebruik te maken van manbewaking.

Penitentiair Inrichtingswerker, ook wel Detentie toezichthouder: De werkzaamheden hebben altijd betrekking tot gevangenen. Vaak houdt de gegadigde zich bezig met het begeleiden van, zorg verlenen aan en het bewaren van gedetineerden, het beveiligen van de inrichting, het controleren van de gevangenen.

Buitengewoon opsporingsambtenaar: Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen. Buitengewoon opsporingsambtenaren worden door organisaties of de politie ingezet om de veiligheid te handhaven.

Personeel: Alle (hulp) personen , al dan niet in dienst van opdrachtnemer, die door opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.

Riskmanagement: Advisering, consultancy en (project) management door opdrachtnemer op het gebied van beveiliging en bewaking.

Services: Receptiediensten, alsmede daarmee vergelijkbare dienstverlening, door servicemedewerkers van opdrachtnemer die zijn gesitueerd in of bij een object en/of evenement van opdrachtgever.

Sleutels: Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot het object kan worden verkregen.

Werknemer: Personeel in dienst bij opdrachtnemer via payroll met een arbeidsovereenkomst.

WPBR: Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche Bureaus.

Artikel 1 Toepassingsgebied
1.Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij iedere aanbieding offerte, overeenkomst en opdracht(en) waarbij Private Security Solutions partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derde worden betrokken, zowel aan de kant van opdrachtnemer (personeel) en opdrachtgever (zijn opdrachtgever(s).

2.Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele dienstlevering of andere (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever of derde zijn niet van toepassing, tenzij deze door Private Security Solutions uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden van Private Security Solutions nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.

4.Op alle dienstverlening en de benodigde overeenkomsten is de goedgekeurde modelovereenkomst van 7 november 2016 van de Belastingdienst van toepassing met nummer: 90815120475.

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

1.Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Private Security Solutions pas bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van de opdrachtnemer.

2.De verplichtingen tot levering van diensten gaan nooit verder dan door Private Security Solutions schriftelijk is bevestigd.

3.Private Security Solutions of haar personeel is niet aansprakelijk of gehouden aan contractuele boetes of schade vergoedingen en/of andere contractuele verplichtingen die anders zijn of in strijd met de raam overeenkomst en/of opdrachtovereenkomst en/of de algemene voorwaarden van Private Security Solutions. Ook niet als opdrachtgever deze wel schriftelijk is overeengekomen en daar aan wordt gehouden door zijn opdrachtgevers of derde in zijn algemeen.
Opdrachtgever vrijwaart Private Security Solutions en/of haar personeel bij het aangaan van een opdrachtovereenkomst hier volledig van.

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst

1.Alle schriftelijke aanbiedingen van Private Security Solutions heeft een gestanddoeningstermijn van 7 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Private Security Solutions gerechtigd het aanbod te wijzigingen.

2.Opdrachtnemer kan een offerte aanvraag intrekken of wijzigen. Opdrachtgever zal geen kosten of schade vergoeding vragen die hiermee samenhangt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.Het aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Private Security Solutions mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

4.Een overeenkomst komt pas tot stand indien de opdrachtgever en Private Security Solutions de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben “ de opdrachtbevestiging” of per e-mail of anderzijds digitaal hebben toegezegd.

5.Alle handelingen die opdrachtgever verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 4 Medewerking door de opdrachtgever

1.Opdrachtgever zal Private Security Solutions steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke dienstgoederen en/of kleding en/of informatie of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

2.Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Private Security Solutions verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.

3.Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 genoemde verplichting niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of juridische maatregelen die tegen (of genomen moeten worden door) Private Security Solutions (worden genomen) ook voor of door of tegen derde voor rekening van opdrachtgever en is Private Security Solutions bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk of verlies van inkomsten en/of de juridische kosten in rekening bij de opdrachtgever brengen, die deze onverwijld zal vergoeden.

Artikel 5 Uitvoering

1.Private Security Solutions neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen conform de eisen van goed vakmanschap, binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst ten uitvoer brengen.

2.Private Security Solutions zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Private Security Solutions bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

3.Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Private Security Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, hiervoor draagt opdrachtnemer de verantwoordelijkheid in zover dit volgens het Nederlandse recht en wet en regelgeving verhaalt kan worden op opdrachtnemer en voor zover dit door de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer gedekt is of wordt.

4.Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke (fiscale sancties) die opdrachtgever krijgt opgelegd.

5.Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing en voorschriften bij of krachtens de wet gesteld voor zover bekend bij opdrachtnemer naleven. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is om contact op te nemen met derde en/of klanten, is dit krachtens deze algemene voorwaarden toegestaan en akkoord verklaard door de opdrachtgever.

6.Opdrachtnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de werkinstructies die gelden tussen partijen bij uitvoering van de overeenkomst.

7.Opdrachtnemer zal opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. Opdrachtnemer is onder meer, verplicht om opdrachtgever direct schriftelijk of telefonisch in te lichten over feiten of omstandigheden die kunnen leiden tot de vertraging in de nakoming of waarmee in de overeenkomst geen rekening is gehouden.

8.Slechts voor zover opdrachtnemer expliciet is gemachtigd door opdrachtgever zal opdrachtnemer optreden als gemachtigde van opdrachtgever.

9.De goedkeuring van de diensten zal in 1ste instantie geschieden door middel van de opdrachtovereenkomst en/of daarna door schriftelijke/e-mail/telefonische of WhatsApp berichten van de opdrachtgever.

10.Het is door opdrachtgever niet te verbieden of een boete op te leggen of door te voeren vanuit een derde partij, als opdrachtnemer kenbaar maakt aan derde dat opdrachtnemer een zelfstandige is, reclame op haar auto heeft of desgevraagd een visite kaartje afgeeft, of dan wel een eigen overeenkomst sluit met de opdrachtgever en/of derde partij, daar de opdrachtnemer een eigen beveiligingsbedrijf heeft/dan wel zzp’er is. Opdrachtnemer is dan ook op geen enkele wijze te houden aan een concurrentie dan wel relatie beding dat opdrachtgever of derde heeft opgemaakt in (al dan niet uitsluitend) zijn eigen (onderlinge) contracten of voorwaarden.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van elk concurrentie of relatiebeding en boete of schadevergoedingsclausule die opdrachtgever met derden heeft.

Artikel 6 Wijzigingen of levering van (andere) beveiligingsdiensten

1.Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden of werktijd worden uitgebreid of gewijzigd. Levering van o.a. andere beveiligingsdiensten, zal door Private Security Solutions in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

2.Deze extra werkzaamheden zullen door de opdrachtgever worden vergoed volgens de afgesproken tarieven tussen Private Security Solutions en opdrachtgever.

3.De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden of werktijd als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

4.Indien naar het oordeel van Private Security Solutions een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen, is Private Security Solutions bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

5.De opdrachtgever is verplicht om de daadwerkelijk gewerkte uren te vergoeden, indien een dienst(verlening) uitloopt om wat voor reden dan ook, dient de opdrachtgever te betalen tot de werkzaamheden zijn voltooid en het personeelslid van Private Security Solutions zijn werkzaamheden of dienst kan beëindigen. Het einde van de werktijd wordt naar boven op de kwartieren of halve uren afgerond.

6.Voorts dient de tijd dat een werknemer van Private Security Solutions voor aanvang dienst aanwezig moet zijn van de opdrachtgever ook in rekening gebracht, daar dit verwacht wordt en dus ook onder werktijd valt.

7.De opdrachtgever is verplicht om het Private Security Solutions de afgesproken uren uit te betalen waarvoor de opdracht tot levering van diensten of ingeroosterde uren schriftelijk is aangegaan, ook wanneer er aan de zijde van de opdrachtgever een wijziging of (gedeeltelijke) annulering plaatsvind.

Artikel 7 Honorarium

1.Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur voor zakelijke opdrachtgevers of een vast honorarium voor particulieren opdrachtgevers overeenkomen.

2.Beide tarieven zijn exclusief reisuren (alleen van toepassing buiten de regio Rotterdam)- en reiskostenvergoeding (vergoeding woon-werkverkeer) en exclusief BTW.

Artikel 8 Prijs en betaling

1.Betaling door de zakelijke opdrachtgever dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Private Security Solutions aan te wijzen bankrekening.

2.De particuliere opdrachtgever dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.

3.Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Private Security Solutions bevoegd de vordering uit handen te geven, naar een deurwaarder of incassobureau in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 25 % van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten en een schadevergoeding aan opdrachtnemer ten compensatie voor de schade die opdrachtnemer lijdt en het meerwerk dat opdrachtnemer heeft van het juridisch (te laten) vorderen van de factuur(en) ter hoogte van € 50,00 voor elke dag dat de factuur te laat betaald is of wordt en voor zover niet betwist is binnen de gestelde en geldende termijn van 7 dagen na de factuurdatum. Daarnaast dient de opdrachtgever de eventuele overige kosten te voldoen die voort vloeien uit het niet of niet tijdig betalen van de opdrachtgever.

4.Indien de factuur na betwisting is goedgekeurd door de opdrachtgever, dient deze binnen de oorspronkelijke factuur termijn (21 dagen) voldaan te worden, indien dit niet gebeurd, zullen dezelfde consequenties gelden uit artikel 8.3 als voor een te late betaling van een onbetwiste factuur.

5.Indien een opdrachtgever niet (of niet tijdig)de factuur(en) voldoet, is Private Security Solutions gerechtigd om de dan nog openstaande facturen tevens uit handen te geven aan een incasso bureau of deurwaarder, ook al is de betalingstermijn (nog) niet verstreken.

6.Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Private Security Solutions dan geeft cliënt dit binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De opdrachtgever heeft tot 7 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard en dient hij deze binnen de gestelde termijn van 21 dagen in zijn geheel en onverwijld te voldoen.

7.Alle prijzen zijn voor de opdrachtgever exclusief BTW en exclusief andere heffingen welke/ of indien deze van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 9 Intellectueel Eigendom

1.Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de overeenkomst, berusten bij opdrachtnemer, daar zij de overeenkomst heeft opgesteld en is aangegaan en zij of haar personeel de werkzaamheden/ dienstverlening uitvoert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig- over aan opdrachtnemer. Opdrachtgever zal op het eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht.

2.Onder het resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of opdrachtnemer daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van opdrachtgever en/of derde.

3.Opdrachtgever doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken.

4.Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoud of verkrijgt opdrachtnemer gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van overeenkomst.

5.Opdrachtnemer behoud zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever openbaar gemaakt werk. Opdrachtgever erkent dit voorbehoud.

6.Opdrachtgever garandeert dat de geleverde diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten boetes schadevergoedingen en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door opdrachtnemer in de weg zouden kunnen staan zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derde dienaangaande.

7.In het geval van aanspraken van derden zal opdrachtgever alles in het werk stellen om in overleg met opdrachtnemer te bewerkstelligen dat opdrachtnemer het ongestoorde gebruik van zal kunnen voortzetten.

8.In het geval van aanspraken van derden waarvoor hierboven genoemde vrijwaringsverplichting geldt, zal opdrachtgever alle schade aan opdrachtnemer vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten en griffiekosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

9.Alle door Private Security Solutions in de markt gezette of uitgevoerde dienstverlening zal ten alle tijden het (intellectuele) eigendom van haar zijn.

10.Opdrachtgever is op straffe van een boete van € 1500,00 per kopie verboden om de door Private Security Solutions gemaakte (raam) overeenkomst en/of opdracht overeenkomt en/of algemene voorwaarden in zijn geheel of in delen te kopiëren/aan te passen/toe te eigenen/of te verspreiden onder de eigen onderneming of collega ondernemingen en/of derde en/of ingeleende zzp’ers die voor de eigen onderneming of derde werkzaam zijn, of voor een ieder die ook zijn (raam) overeenkomst/opdracht overeenkomst of algemene voorwaarden aan dient of wil passen.

Artikel 10 Termijnen

Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn van diensten geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Private Security Solutions schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering van diensten heeft gesteld en Private Security Solutions ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan.

Artikel 11 Overmacht

Bij overmacht worden de levering en andere verplichtingen van Private Security Solutions opgeschort. In dat geval is Private Security Solutions verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Private Security Solutions zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Private Security Solutions kan worden gevergd.
Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijf, verkeer en of transportstoringen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc.
Indien Private Security Solutions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Private Security Solutions gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1.Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Private Security Solutions beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

2. De totale aansprakelijk van Private Security Solutions wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom.

3.De aansprakelijkheid van Private Security Solutions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Private Security Solutions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Private Security Solutions ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

4.Private Security Solutions is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Private Security Solutions naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

5.Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Private Security Solutions geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

6.Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Private Security Solutions niet binnen een maand na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

7.Het is niet mogelijk voor een opdrachtgever of derde om (na) heffingen of boetes die van overheidswege (o.a. van de belastingdienst) aan hem worden opgelegd op Private Security Solutions te verhalen, of geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen. Private Security Solutions wijst voor nu en in de toekomst alle eventuele vorderingen of schadevergoedingen af, en de opdrachtgever stemt hier ook uitdrukkelijk mee in bij acceptatie van de opdrachtbevestiging waar deze algemene leveringsvoorwaarden op van toepassing zijn.

Artikel 13 Annulering

Private Security Solutions behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van overmacht, wet, regelgeving, rechtspraak of (semi )overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Private Security Solutions kan worden verlangd. Ook is Private Security Solutions gerechtigd om bij een niet (tijdige) betaling van de facturen door opdrachtgever, de dienstverlening op te schorten of beëindigen tot de (volledige) openstaande facturen, ook al zijn deze wel gefactureerd maar id de betalingstermijn (nog) niet verstreken, tot de betalingen van opdrachtgever weer volledig up to date zijn en/of voldaan.

In dergelijke gevallen dient Private Security Solutions de annulering schriftelijk aan de opdrachtgever mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 Beëindiging
Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag door opdrachtgever tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn.
De overeenkomst is aan het einde van de looptijd op te zeggen met een inachtneming van 1 maand.

Artikel 15 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Geschillen

1.Alle geschillen tussen Private Security Solutions en de opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst of van overeenkomsten en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Rotterdam.

2.Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 17 Slotbepaling

1.Private Security Solutions is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

2.Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

3.Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Private Security Solutions.

Opgemaakt op 15-11-2016 door Private Security Solutions
Barbara Vos
(Algemeen directrice en eigenaresse).