Algemene levering - & Inkoop voorwaarden van Private Security Solutions en al haar handelsnamen en rechtsvormen in overeenstemming en met de toepassing van modelovereenkomst nummer: 90815120475. 

Van Private Security Solutions en/ of  indien van toepassing haar personeel  en/ of al haar handelsnamen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 66038677 en alle aan haar gelieerde eenmanszaken en/ of Besloten vennootschappen (BV), hierna te noemen: “opdrachtnemer”. 

Deel 1: Algemene bepalingen 

Artikel 1 Definities: 

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

“opdrachtgever”: De partij(en) die met opdrachtnemer een overeenkomst is (zijn) aangegaan waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

"opdrachtnemer”: Het bedrijf dat de beveiligingsdiensten dan wel training-, advies-, recherche- of schade onderzoeksdiensten en bijkomende werkzaamheden aanbiedt en verricht. 

Overeenkomst: De raam en opdracht overeenkomst tot dienstverlening tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarvan deze algemene levering/ inkoop voorwaarden deel van uitmaken. 

Alarmopvolging: Het doorgeven van de door de alarmcentrale ontvangen alarmmelding aan de door opdrachtgever aangegeven personen en/of instanties, en indien overeengekomen , het op verzoek van opdrachtgever ter plaatse instellen van een onderzoek naar de oorzaak van een alarmmelding. 

Beveiligingsdiensten: Alle vormen van dienstverlening door opdrachtnemer die begrepen worden onder de reikwijdte van de WPBR. 

Diensten en/of dienstverlening: De door opdrachtnemer te verrichte diensten zoals blijkt uit de door partijen gesloten overeenkomst. 

Crowdmanagement: Het systematisch plannen en het sturing geven aan het ordelijk verloop van gebeurtenissen waarbij grote aantallen mensen bij elkaar komen. 

Evenementen en horeca beveiliging: Beveiligingsdiensten door opdrachtnemer en haar personeel dat is gestationeerd in of bij een evenement of horeca gelegenheid. 

Evenement: Een publiekstoegankelijke gebeurtenis, die plaatsvind op een vooraf bekende, afgebakende locatie, waarvoor de betrokken opdrachtgever op grond van de APV een evenementen vergunning heeft verleend, dan wel plaatsvind in een inrichting, waarop een milieuvergunning rust, op grond van artikel 8:1 van de wet milieubeheer, en deze vergunning het organiseren van een evenement toelaat. 

Externe alarmcentrale: De door opdrachtnemer benutte en aangewezen Alarmcentrale voor derde. 

Mobiele Surveillance: Beveiligingsdienst door surveillanten van opdrachtnemer die niet gestationeerd zijn in of bij een object, die bestaat uit bezoeken en het controleren van het object, al dan niet met een surveillance auto. 

Object: Het pand of perceel, inrichting, complex of installatie waarop de dienstverlening betrekking heeft een en ander in de ruimste zin des woords. 

Objectbeveiliging: Beveiligingsdiensten door opdrachtnemer of haar personeel, dat is gestationeerd in of bij het object. 

Persoonsbeveiliging: Het beveiligen middels manbewaking van personen die te maken hebben met een high risk dreiging of personen die om een andere reden de behoefte hebben om gebruik te maken van manbewaking. 

De Penitentiair Inrichtingswerker, ook wel Detentie toezichthouder: De werkzaamheden hebben altijd betrekking tot gevangenen. Vaak houdt de gegadigde zich bezig met het begeleiden van, zorg verlenen aan en het bewaren van gedetineerden, het beveiligen van de inrichting, het controleren van de gevangenen. 

Buitengewoon opsporingsambtenaar: Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in dat een boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen. Buitengewoon opsporingsambtenaren worden door organisaties of de politie ingezet om de veiligheid te handhaven. 

Personeel: Alle (hulp) personen , al dan niet in dienst van opdrachtnemer, die door opdrachtnemer worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. 

Riskmanagement: Advisering, consultancy en (project) management door opdrachtnemer op het gebied van beveiliging en bewaking. 

Services: Receptiediensten, alsmede daarmee vergelijkbare dienstverlening, door servicemedewerkers van opdrachtnemer die zijn gesitueerd in of bij een object en/of evenement van opdrachtgever. 

Sleutels: Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle andere mogelijke middelen waardoor toegang tot het object kan worden verkregen.

Werknemer: Personeel in dienst bij opdrachtnemer via payroll met een arbeidsovereenkomst. 

WPBR: Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherche Bureaus. 

Artikel 1 Toepassingsgebied 

1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en opdracht(en) waarbij Private Security Solutions partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Private Security Solutions en haar opdrachtgever. 

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derde worden betrokken, zowel aan de kant van opdrachtnemer (personeel) en opdrachtgever zijn opdrachtgever(s) of derde partijen. 

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele dienstlevering - of andere (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever of derde zijn niet van toepassing, tenzij deze door Private Security Solutions uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

1.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden van Private Security Solutions nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen. 

1.4 Op alle dienstverlening en de benodigde overeenkomsten is de goedgekeurde modelovereenkomst van 7 november 2016 van de Belastingdienst van toepassing met nummer: 90815120475. 

Artikel 2 Aangaan overeenkomst 

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Private Security Solutions pas bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van de opdrachtnemer. 

2.2 De verplichtingen tot levering van diensten gaan nooit verder dan door Private Security Solutions schriftelijk is bevestigd. 

2.3 Private Security Solutions of haar personeel is niet aansprakelijk of gehouden aan contractuele boetes of schade vergoedingen en/of andere contractuele verplichtingen die anders zijn of in strijd zijn met de raam overeenkomst en/of opdrachtovereenkomst en/of de algemene voorwaarden van Private Security Solutions. Ook niet als opdrachtgever deze wel schriftelijk is overeengekomen en daar aan wordt gehouden door zijn opdrachtgever(s) of derde in zijn algemeen. Opdrachtgever vrijwaart Private Security Solutions en/of haar personeel bij het aangaan van een opdrachtovereenkomst hier volledig van. 

Artikel 3 Offerte en totstandkoming overeenkomst 

3.1 Alle schriftelijke aanbiedingen van Private Security Solutions heeft een gestanddoeningstermijn van 7 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien de opdrachtgever het aanbod niet binnen de voornoemde termijn heeft aanvaard, vervalt het aanbod tenzij verlenging van het aanbod schriftelijk is overeengekomen. Na verval van het aanbod is Private Security Solutions gerechtigd het aanbod te wijzigingen. 

3.2 Opdrachtnemer kan een offerte aanvraag intrekken of wijzigen. Opdrachtgever zal geen kosten of schade vergoeding vragen die hiermee samenhangt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

3.3 Het aanbod is gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij Private Security Solutions mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan. 

3.4 Een overeenkomst komt tot stand indien de opdrachtgever en Private Security Solutions de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben te weten “ de opdrachtbevestiging” of door dat de opdrachtgever(s) per e-mail of anderzijds digitaal hebben toegezegd dat de werkopdracht/dienstverlening kan starten, de algemene voorwaarden treden in werking zodra deze getekend door de opdrachtgever retour komt en/ of de werkopdracht/dienstverlening aanvangt door opdrachtnemer en/of haar personeel. 

3.5 Alle handelingen die opdrachtgever verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

Artikel 4 Medewerking door de opdrachtgever 

4.1 Opdrachtgever zal Private Security Solutions steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke dienstgoederen en/of kleding en/of  informatie en/of inlichtingen verschaffen en daarbij alle medewerking verlenen, die voor een goede dienstverlening noodzakelijk en/of wenselijk zijn. 

4.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Private Security Solutions verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is, indien bovenstaande definities 4.1 en 4.2 niet goed en/ of volledig zijn, en er hierdoor materiële  en/of financiële en/of letsel schade bij personeel of voor Private Security Solutions aansprakelijkheid ontstaat, komt deze verantwoording en eventuele betaling van kosten en/of schade vergoeding geheel voor rekening  van de opdrachtgever.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat opdrachtgever zijn in de artikelen 4.1 en 4.2 genoemde verplichting niet of gedeeltelijk niet nakomt dan wel de door opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of juridische maatregelen die tegen (of genomen moeten worden door) Private Security Solutions ook voor en/of door en/of tegen derde voor rekening van opdrachtgever en is Private Security Solutions bevoegd het daardoor noodzakelijke geworden meerwerk of verlies van inkomsten en/of de juridische en/of materiële kosten en/of letsel schade,  en de daarbij behorende kosten in rekening bij de opdrachtgever te brengen, die deze dan onverwijld  maar uiterlijk binnen 14 dagen na overtreding/constatering aan Private Security Solutions zal vergoeden en uitbetalen.  

Artikel 5 Uitvoering 

5.1 Private Security Solutions neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst naar beste inzicht en vermogen conform de eisen van goed vakmanschap, binnen de termijn en op de plaats zoals deze zijn opgenomen in de overeenkomst ten uitvoer brengen. 

5.2 Private Security Solutions zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van de opdrachtgever, mits dit naar oordeel van Private Security Solutions bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst. 

5.3 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Private Security Solutions het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, hiervoor draagt opdrachtnemer de verantwoordelijkheid in zover dit volgens het Nederlandse recht en wet en regelgeving verhaalt kan worden op opdrachtnemer en voor zover dit door de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer gedekt is of wordt. 

5.4 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke (fiscale sancties) die opdrachtgever krijgt opgelegd. 

5.5 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de overeenkomst alle van toepassing en voorschriften bij of krachtens de wet gesteld voor zover bekend bij opdrachtnemer naleven. Indien opdrachtnemer genoodzaakt is om contact op te nemen met derde en/of klanten, is dit krachtens deze algemene voorwaarden toegestaan en akkoord verklaard door de opdrachtgever. 

5.6 Opdrachtnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid om de door hem ingeschakelde derden te informeren over de werkinstructies die gelden tussen partijen bij uitvoering van de overeenkomst. 

5.7 Opdrachtnemer zal opdrachtgever op de hoogte houden van de uitvoering van de overeenkomst en desgevraagd inlichtingen geven. Opdrachtnemer is onder meer, verplicht om opdrachtgever direct schriftelijk of telefonisch in te lichten over feiten of omstandigheden die kunnen leiden tot de vertraging in de nakoming of waarmee in de overeenkomst geen rekening is gehouden. 

5.8 Slechts voor zover opdrachtnemer expliciet is gemachtigd door opdrachtgever zal opdrachtnemer optreden als gemachtigde van opdrachtgever. 

5.9 De goedkeuring van de werkopdracht/ dienstverlening zal in 1ste instantie geschieden door middel van het toesturen van opdrachtovereenkomst door opdrachtnemer en de ondertekening door de opdrachtgever, daarna zal de werkopdracht/ dienstverlening aangevraagd (kunnen) worden door  schriftelijke/e-mail/telefonische of digitale berichten van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer. 

5.10 Echter gelden de Algemene voorwaarden / Raamovereenkomst en de Opdrachtbevestiging als getekend door de opdrachtgever zodra de werkopdracht/dienstverlening door Private Security Solutions en/of haar personeel aanvangt. 

5.11 Het is door opdrachtgever niet te verbieden en/of een boete op te leggen en/ of door te voeren vanuit een derden partij, dat opdrachtnemer bedrijfsreclame op haar auto heeft dan wel een eigen overeenkomst sluit met de opdrachtgever en/of derden partij, een jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, daar de opdrachtnemer een eigen beveiligingsbedrijf heeft en meewerkend directrice en/of  werkzaam als zzp’er is. 

5.12 Opdrachtnemer is dan ook op geen enkele wijze te houden aan een concurrentie dan wel relatie beding dat opdrachtgever en/of derden onderling hebben opgemaakt waarvan P.S.S. geen deel van is of heeft uitgemaakt. En (al dan niet uitsluitend) zijn eigen (onderlinge) contracten of voorwaarden heeft of hebben buiten P.S.S. om. Daarnaast vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer van elk concurrentie of relatiebeding en boete of schadevergoedingsclausule die opdrachtgever met een derden partij heeft. 

5.13 Tenzij anders overeengekomen tussen partijen geldt er geen concurrentie en/of relatie beding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en is er geen mogelijkheid om opdrachtnemer een boete of sanctie op te leggen indien deze niet uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

5.14 Indien er andere (werk) kleding nodig is voor de uitvoering van de werkopdracht/dienstverlening dan opdrachtnemer en/of haar personeel volgens het eigen ND vergunning verplicht is te dragen, dient de opdrachtgever deze te verstrekken en bekostigen voor al het personeel van Private Security Solutions dat voor een werkopdracht/ dienstverlening wordt ingehuurd door opdrachtgever. 

Artikel 6 Wijzigingen of levering van (andere) beveiligingsdiensten 

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden of werktijd worden uitgebreid/ verlengd of gewijzigd. 

Levering van dienstverlening door Private Security Solutions en/ of haar personeel kunnen o.a. andere beveiligingsdiensten inhouden of een verlenging van een bestaande werkopdracht/ dienstverlening.  

6.2 Deze wijzigingen of (extra) levering zullen door Private Security Solutions in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend (echter niet uitsluitend), elke vorm van digitale of schriftelijke communicatie aan de kant van de opdrachtgever kan als akkoord worden beschouwd wat betreft de wijziging of verlenging van een werkopdracht/dienstverlening van de opdrachtgever. 

6.3 Indien Private Security Solutions akkoord geeft voor de nieuwe en/ of wijzigende werkopdracht/dienstverlening en de ondertekening van de werkopdracht/dienstverlening  opdrachtbevestiging en (raam) overeenkomst wordt niet door de opdrachtgever getekend en retour gezonden dan treed artikel  5.10 van deze algemene voorwaarden in werking voor de desbetreffende wijziging/ vernieuwing van de werkopdracht/dienstverlening. 

6.4 In het geval van een aanvraag voor een (enkele) (Spoed) dienstverlening dient de opdrachtgever dit  aan de opdrachtnemer kenbaar te maken en dan zal de opdrachtnemer hier op reageren middels e-mail/telefoon of een digitale berichtgeving. 

6.5 Indien de opdrachtgever een werkopdracht/ aanvraag dienstverlening of (spoed) aanvraag dienstverlening voor personeel van opdrachtnemer heeft, dient opdrachtgever dit door te communiceren met opdrachtnemer en die beslist of de dienstverlening doorgang vind en/of communiceert dit door aan haar personeel. 

6.6 Het rechtstreeks benaderen van personeel van Private Security Solutions zonder deze communicatie via opdrachtnemer voor (een enkele) dienstverlening is niet toegestaan en er staat een direct opeisbare boete van € 500,00 per gebeurtenis voor de opdrachtgever op. 

6.7 Deze extra werkzaamheden zullen door de opdrachtgever worden vergoed volgens de afgesproken tarieven die zijn afgesproken tussen Private Security Solutions en opdrachtgever. 

6.8 De opdrachtgever aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden of werktijd als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of verwachte tijdsstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed. 

6.9. Indien naar het oordeel van Private Security Solutions een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de verplichtingen jegens de opdrachtgever te voldoen, is Private Security Solutions bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen en/of door te voeren indien mogelijk in overleg met de opdrachtgever, indien de uitvoering direct het hinder of gevaar oplevert voor P.S.S. en/of haar personeel is P.S.S. bevoegd om de werkzaamheden te staken en zullen de tot dan toe gewerkte uren gefactureerd worden. 

6.10 De tijd die opdrachtnemer en/ of een personeelslid van Private Security Solutions voor aanvang dienst aanwezig moet zijn van de opdrachtgever wordt ook gefactureerd door opdrachtnemer, daar dit door de opdrachtgever verwacht wordt en/of gewenst of geëist wordt door opdrachtgever en dus door opdrachtnemer en/of haar personeel ook als werktijd gezien wordt, dan wel wettelijk onder werktijd valt. 

6.11 De opdrachtgever is verplicht om de daadwerkelijk gewerkte uren te vergoeden aan de opdrachtnemer en/ of een personeelslid van Private Security Solutions, indien een werkopdracht/dienst(verlening) uitloopt om wat voor reden dan ook. De opdrachtgever dient rekening te houden met het feit dat de werkzaamheden van een beveiligingsbeambte(n) vaak langer duren  dan de eindtijd van (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend) een horeca gelegenheid en/of evenement, de werkzaamheden na sluiting(s) of eindtijd dienen volgens de afgesproken tarieven tussen opdrachtgever en opdrachtnemer vergoed en voldaan te worden. Ook al krijgt de opdrachtgever van derde en/of zijn opdrachtgever dit niet of niet in zijn geheel vergoed.  Het einde van de werktijd wordt naar boven op de kwartieren of halve uren afgerond. 

6.12 De opdrachtgever is verplicht om het Private Security Solutions en/ of haar personeel de afgesproken uren van de werkopdracht/dienstverlening van het begin tot het eind uit te betalen waarvoor de opdracht tot levering van diensten of ingeroosterde uren schriftelijk is aangegaan, ook wanneer er aan de zijde van de opdrachtgever een wijziging of (gedeeltelijke) annulering plaatsvind. 

Artikel 7 Honorarium 

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur voor zakelijke opdrachtgevers of een vast honorarium voor particulieren opdrachtgevers overeenkomen. 

7.2 Reisuren en reiskosten worden gedeclareerd in overleg met de opdrachtgever, indien overeengekomen tussen beide partijen zullen deze gedeclareerd worden bij de opdrachtgever. Parkeerkosten worden bij de opdrachtgever gedeclareerd middels een bewijs van gemaakte kosten (parkeerbon of bankafschrijving) en zal bij de factuur apart worden vermeld en een kwitantie daarvan worden bijgevoegd. 

Artikel 8 Prijs en betaling 

8.1. Betaling door de zakelijke opdrachtgever dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, (tenzij anders overeengekomen) en zonder korting of verrekening door overschrijving naar een door Private Security Solutions aan te wijzen bankrekening. 

8.2. De particuliere opdrachtgever dient 50 % van het overeengekomen honorarium vooraf te voldoen, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. 

8.3 Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeerd hij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Private Security Solutions bevoegd de vordering uit handen te geven naar een  incasso specialist naar keuze van de opdrachtnemer. 

8.4. In welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 25 % van het totale verschuldigde bedrag en van eventuele gerechtelijke kosten en een schadevergoeding aan opdrachtnemer ten compensatie voor de schade die opdrachtnemer lijdt en het meerwerk dat opdrachtnemer heeft van het juridisch (te laten) vorderen van de factuur(en) ter hoogte van € 50,00 voor elke dag dat de factuur niet binnen de uiterlijke betaaltermijn van 21 dagen (tenzij anders overeengekomen is) na de factuurdatum betaald is of wordt.  

8.5. Daarnaast dient de opdrachtgever ook de eventuele overige kosten te voldoen die voort vloeien uit het niet of niet tijdig betalen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer.   

8.6 Indien de opdrachtgever de factuur betwist dient hij dit aan opdrachtnemer kenbaar te maken binnen 7 dagen na de factuurdatum. 

8.7. Indien de factuur na betwisting is goedgekeurd door de opdrachtgever, dient deze binnen de oorspronkelijke factuur termijn, 21 dagen (tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen in de opdracht/raamovereenkomst) te worden voldaan, indien dit niet gebeurd zullen dezelfde consequenties gelden uit artikel 8.3 als voor een te late betaling van een onbetwiste factuur. 

8.8. Indien een opdrachtgever niet (of niet tijdig)de factuur(en) voldoet, is Private Security Solutions tevens gerechtigd om de dan nog openstaande facturen van opdrachtgever uit handen te geven aan een incasso specialist, ook al zijn de overige betalingstermijn(en) nog niet verstreken. 

8.9. Heeft de opdrachtgever bezwaar tegen een factuur van Private Security Solutions dan geeft opdrachtgever  dit binnen 7 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. De opdrachtgever heeft tot 7 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien de opdrachtgever niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt de opdrachtgever geacht de factuur te hebben aanvaard en dient hij deze binnen de gestelde termijn van 21 dagen (tenzij anders overeengekomen is) in zijn geheel en onverwijld te voldoen. 

8.10 Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen een factuur van opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer schriftelijk haar verweer motiveren. Mochten opdrachtgever en opdrachtnemer er niet uit komen dient de opdrachtgever het onbetwiste gedeelte van de factuur binnen de gestelde betaaltermijn te voldoen, en zal voor het betwiste gedeelte van de factuur een uitspraak bij de kanton rechter op kosten van de opdrachtgever gehaald worden door opdrachtnemer. Alle juridische kosten die hier uit voort vloeien zijn voor rekening van de opdrachtgever. 

8.11. Tevens heeft Private Security Solutions het recht bij het niet of niet tijdig betalen van de facturen door opdrachtgever, haar werkzaamheden en van haar personeel op te schorten/te staken of te beslissen helemaal geen dienstverlening meer te verlenen aan opdrachtgever door haar en/of haar personeel. En kan opdrachtgevers Private Security Solutions en haar personeel niet aansprakelijk stellen en/of een schade vergoeding en/of boete opleggen wegens contractbreuk of het niet nakomen van de werkopdracht en/of dienstverlening en ook niet door een eventuele derde partij. 

8.12. Opdrachtgevers is dan voorts nog wel verplicht om de door Private Security Solutions aangenomen werkopdracht/ dienstverlening te vergoeden volgens het afgesproken tarief en tijdsduur voor zolang zij of haar personeel ingeroosterd staan dan wel ingehuurd zijn voor een werkopdracht/dienstverlening.    

8.13 Alle prijzen zijn voor de opdrachtgever exclusief BTW en exclusief andere heffingen welke/of indien deze van overheidswege worden opgelegd. 

Artikel 9 Intellectueel Eigendom 

9.1 Alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de overeenkomst, berusten bij opdrachtnemer, daar zij de overeenkomst heeft opgesteld en is aangegaan en zij of haar personeel de werkzaamheden/ dienstverlening uitvoert, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever draagt deze (aanspraken op) IE-rechten – voor zover nodig- over aan opdrachtnemer. Opdrachtgever zal op het eerste verzoek kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van de overdracht. 

9.2 Onder het resultaat als bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan al hetgeen in het kader van de overeenkomst tot stand wordt gebracht ongeacht of opdrachtnemer daarbij gebruik maakt van enige bijdrage van opdrachtgever en/of derde. 

9.3 Opdrachtgever doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten op in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte auteursrechtelijke werken. 

9.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoud of verkrijgt opdrachtnemer gebruiksrecht met betrekking tot enig resultaat van overeenkomst. 

9.5 Opdrachtnemer behoud zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor met betrekking tot ieder in het kader van de overeenkomst aan opdrachtgever openbaar gemaakt werk. Opdrachtgever erkent dit voorbehoud. 

9.6 Opdrachtgever garandeert dat de geleverde diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten boetes schadevergoedingen en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door opdrachtnemer in de weg zouden kunnen staan zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derde dienaangaande. 

9.7 In het geval van aanspraken van derden zal opdrachtgever alles in het werk stellen om in overleg met opdrachtnemer te bewerkstelligen dat opdrachtnemer het ongestoorde gebruik van zal kunnen voortzetten. 

9.8 In het geval van aanspraken van derden waarvoor hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal opdrachtgever alle schade aan opdrachtnemer vergoeden inclusief proceskosten, waaronder tevens begrepen redelijke advocaatkosten en griffiekosten voor het voeren van gerechtelijke procedures. 

9.9 Alle door Private Security Solutions in de markt gezette of uitgevoerde dienstverlening zal ten alle tijden het (intellectuele) eigendom van haar zijn. 

9.10 Opdrachtgever is op straffe van een boete van € 1500,00 per kopie verboden om de door Private Security Solutions gemaakte (raam) overeenkomst en/of opdracht overeenkomt of algemene voorwaarden in zijn geheel of in delen te kopiëren/aan te passen/toe te eigenen/of te verspreiden onder de eigen onderneming of collega ondernemingen en/of derde en/of ingeleende zzp’ers die voor de eigen onderneming of derde werkzaam zijn, of voor een ieder die ook zijn (raam) overeenkomst/opdracht overeenkomst of algemene voorwaarden aan dient of wil passen. 

Artikel 10 Termijnen 

Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn van diensten geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of de afname van - of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij Private Security Solutions schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering van diensten heeft gesteld en Private Security Solutions ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen zal hebben voldaan. 

Artikel 11 Overmacht 

Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Private Security Solutions opgeschort. In dat geval is Private Security Solutions verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan Private Security Solutions zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Private Security Solutions kan worden gevergd. 

Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs-, verkeers- en of transportstoringen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc. Indien Private Security Solutions bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Private Security Solutions gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie. 

Artikel 12 Aansprakelijkheid 

12.1 Behalve voor zover dat naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Private Security Solutions beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. 

12.2 De totale aansprakelijk van Private Security Solutions wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout gedeclareerde opdrachtsom. 

12.3 De aansprakelijkheid van Private Security Solutions wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Private Security Solutions onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Private Security Solutions ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten. 

12.4 Private Security Solutions is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat de opdrachtgever tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welk Private Security Solutions naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. 

12.5 Buiten de in artikel 11 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Private Security Solutions geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens opdrachtgever en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd. 

12.6 Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Private Security Solutions niet binnen een maand na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. 

12.7 Het is niet mogelijk voor een opdrachtgever of derde om (na) heffingen of boetes die van overheidswege (o.a. van de belastingdienst) aan hem worden opgelegd op Private Security Solutions te verhalen, of geheel of gedeeltelijk in rekening te brengen. Private Security Solutions wijst voor nu en in de toekomst alle eventuele vorderingen of schadevergoedingen af, en de opdrachtgever stemt hier ook uitdrukkelijk mee in bij acceptatie van de opdrachtbevestiging waar deze algemene leveringsvoorwaarden op van toepassing zijn. 

Artikel 13 Annulering 

Private Security Solutions behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij zodanige wijziging van overmacht, wet, regelgeving, rechtspraak of (semi) overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet meer van Private Security Solutions kan worden verlangd. 

Artikel 14 Beëindiging 

Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag door opdrachtgever tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk een andere betaling overeengekomen zijn. 

De overeenkomst is aan het einde van de looptijd op te zeggen met een inachtneming van 1 maand.

Artikel 15 Toepasselijk recht 

Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Geschillen.

16.1 Alle geschillen tussen Private Security Solutions en de opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden en/of (raam) overeenkomst en/of de opdracht overeenkomsten en/of andere overeenkomsten  en akten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van gerechtelijke procedures voor de bevoegde rechter te Rotterdam. 

16.2 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door opdrachtgever van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van opdrachtgever. 

Artikel 17 Slotbepaling 

17.1 Private Security Solutions is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden en deze maken onlosmakelijk deel uit van de opdracht/raamovereenkomst. 

17.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert. 

17.3 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Private Security Solutions. 

17.4 Elke wijziging in de Algemene voorwaarden van Private Security Solutions vervangt het vorige exemplaar en zal direct ter vervanging van de oude algemene voorwaarden in werking treden en op de website van opdrachtnemer gepubliceerd worden, en daarna ter vervanging van de oude algemene voorwaarden bij de kamer van koophandel aangeboden worden. 

17.5 De nieuwe algemene voorwaarden gelden vanaf publicatie voor elke opdrachtgever en elke werkopdracht/dienstverlening van Private Security Solutions en/of haar personeel, zonder dat deze dan nog afzonderlijk naar de opdrachtgever(s) word toegestuurd, en zijn van toepassing op elke nieuwe en lopende werkopdracht/dienstverlening en/of opdrachtgever.  

Opgemaakt op 3-11-2017 door Private Security Solutions 

Barbara Vos 

Algemeen directrice en eigenaresse.